74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Gmina Lewin Kłodzki informuje o pozyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn.: Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną w ramach

Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”,

Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”,

Poddziałania nr  6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

nr projektu RPDS.06.03.01-02-0033/17.

W ramach projektu będą wykonane prace obejmujące:

1) budowę dźwigu osobowego przy elewacji południowej,

2) wykonanie zewnętrznych schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych,

3) rozbudowę istniejącej przybudówki,

4) wykonanie utwardzenia wokół budynku oraz ścieżek i dojść, miejsc postojowych,

5) zagospodarowanie przestrzeni dla imprez plenerowych wraz z oświetleniem i małą architekturą,

6) wykonanie rozbudowy z przebudową budynku, w tym między innymi:

-  wykonanie ścianki kolankowej o wysokości 1,2 m nad ostatnią kondygnacją,

- wykonanie nowej więźby dachowej i pokrycia dachowego,

- adaptacja obiektu dla potrzeb Centrum Społeczno – Kulturalno - Edukacyjnego,

- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej,

- renowacja elewacji,

- montaż rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej wraz z pracami towarzyszącymi,

7) wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, telefonicznej i teleinformatycznej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, klimatyzacji, wykonanie kotłowni gazowej, instalacji solarnej zasilającej ciepłą wodę użytkową, instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej i hydrantowej,

8) wyposażenie w meble i urządzenia.

 

Przebudowa budynku obejmuje wykonanie m.in. siłowni, sali spotkań dla seniorów i młodzieży, Sali muzealnej, sali wystawienniczej, biblioteki z czytelnią, sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych dla instytucji i stowarzyszeń.

Zagospodarowanie przyległego terenu na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną, w tym m.in.:

- prosta scena z zadaszeniem,

- przestrzeń dla artystycznych działań plenerowych, jarmarków, festynów,

- przestrzeń prezentująca wyroby lokalnych twórców/rzemieślników,

- oświetlenie terenu, zagospodarowanie zielenią,

- komunikacja wewnętrzna wraz z zapleczem parkingowym,

- renowacja schodów od strony ul. Chopina,

- podjazd dla niepełnosprawnych,

- ogrodzenie terenu.

 

Wartość projektu:   3.863.102,86 zł

Dofinansowanie: 3.283.532,86 zł

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.01-02-0033/17-00 została zawarta w dniu 27 listopada 2018 roku.

  

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”

 

Czerwiec 2019 roku

 

Sierpień 2019 roku