74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

UL. WODNA, LICZYRZEPY I GRANICZNA W LEWINIE KŁODZKIM

 

 

 

 

 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Gmina Lewin Kłodzki informuje o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostanie zrealizowana operacja pn.: „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Wodna, Liczyrzepy i Graniczna w Lewinie Kłodzkim”.

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00009-65151-UM0100157/16 została zawarta w dniu 29 sierpnia 2016 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.901.883,80  zł w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" - 63,63% stanowi kwotę 1.210.168,00 zł.

Celem operacji jest poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej dróg gminnych przy ul. Wodnej, Liczyrzepy i Granicznej w Lewinie Kłodzkim poprzez przebudowę tych dróg, co wpłynie na podniesienie ich standardu.