74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

DOFINANSOWANIE DRÓG GMINNYCH Z PROGRAMU PROW 2014-2020"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


Gmina Lewin Kłodzki podpisała  umowę o przyznaniu pomocy finansowej na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, pod nazwą:

Przebudowa dróg gminnych wraz z budową oświetlenia ulicznego ul. Wodna, Liczyrzepy i Graniczna w Lewinie Kłodzkim.

Celem operacji jest poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej dróg gminnych przy ul. Wodnej, Liczyrzepy i Granicznej w Lewinie Kłodzkim poprzez przebudowę tych dróg, co wpłynie na podniesienie ich standardu.

Przebudowa dróg zakłada przebudowę pasów drogowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

W wyniku realizacji projektu zostaną przebudowane drogi gminne o długości łącznie 1,186 km.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.185.983,17  zł w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" - 63,63% stanowi kwotę 754.640,00 zł.

Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na 31 października 2017r.

ul. Wodna

ul. Wodna

ul. Liczyrzepy

ul. Liczyrzepy

ul. Graniczna

ul. Graniczna