74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

W oparciu o analizy zagadnień społecznych, funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych i gospodarczych możliwe jest określenie zadań i projektów, które pomogą wyprowadzić obszar ze stanu kryzysowego. Ujęcie w programie właściwie dobranych projektów to również warunek konieczny, aby można było ubiegać się o środki finansowe UE przeznaczone na rewitalizację.
Po zapoznaniu się z Państwa opiniami i zgłoszonymi inicjatywami możliwe będzie zakończenie tego etapu prac nad dokumentem.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022 wejdzie w życie po przyjęciu uchwałą Rady Gminy Lewin Kłodzki.

Projekt LPR

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu i wnoszenia uwag na załączonym poniżej formularzu do dnia 01.07.2016 roku

Formularz zgłaszania uwag