74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dańczów oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Tytuł projektu:
„Uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lewin Kłodzki”
Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki
Okres realizacji projektu: 2014 rok
Dofinansowanie projektu:
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości: 1.780.344,00 zł
ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości:
dotacja: 1.122.400,00 zł
pożyczka: 274.600,00 zł

Opis projektu:
Projekt obejmował 2 zadania:
Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 42 szt.
Budowę kanalizacji sanitarnej w Dańczowie

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dańczów
W wyniku realizacji projektu wybudowano sieć kanalizacyjną z rur kamionkowych o długości 3754,66 mb.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³/dobę na terenie Gminy Lewin Kłodzki

Projekt dotyczył budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w miejscowościach na terenie Gminy Lewin Kłodzki.
W ramach projektu zostały wybudowane 42 przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowościach Gminy Lewin Kłodzki tj.: Darnków – 4 szt., Gołaczów – 1 szt., Jarków – 17 szt., Jerzykowice Małe – 1 szt., Krzyżanów – 1 szt., Jawornica – 5 szt., Leśna – 2 szt., Witów – 3 szt., Lewin Kłodzki – 1 szt., Taszów – 7 szt.

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jerzykowice Wielkie


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
„Przekraczamy granice”


Tytuł projektu:
„Czysta rzeka od Gór Orlickich do Łaby”
Beneficjenci projektu:
Partner Wiodący: Gmina Lewin Kłodzki
Partner Projektu: Orlickie Zahori
Okres realizacji projektu: 2014 rok
Dofinansowanie projektu:
ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 w wysokości 882.300 zł.
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki w kwocie 155.700 zł oraz pożyczki na zachowanie płynności finansowej w kwocie 882.300 zł
Opis projektu:
Po polskiej stronie projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych w miejscowości Jerzykowice Wielkie o długości 2396 mb, a po stronie czeskiej budowę trzech oczyszczalni ścieków w gminie Orlickie Zahori.
Projekt skierowany był na poprawę stanu i jakości środowiska w obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Celem projektu było przeciwdziałanie niekontrolowanym odpływom ścieków pogarszających jakość wody w Klikawie i przedostawanie się ich tym ciekiem do sąsiadów za południową granicą.
Rzeka Dzika Orlica, przepływająca przez miejscowość Orlickie Zahori ma swoje źródło w Polsce, na długości 30 km stanowi granicę państwa a w Hradcu Kralove wpływa do Łaby. Dzika Orlica i dopływy Metuji to rzeki wypływające z polskiej strony Gór Orlickich, wpływające do Łaby i służące jako źródło wody pitnej dla znacznej części mieszkańców po obu stronach granicy.

 

 

Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Lewin Kłodzki


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki
Dofinansowanie projektu:
Dofinansowanie: 340.000,00 zł

Okres realizacji projektu: 2014 rok

Opis projektu:

Projekt dotyczył budowy lamp zasilanych energią słoneczną w 12 miejscowościach gminy tj.:
1. Kulin Kłodzki – 4 szt., Gołaczów – 11 szt., Darnków – 8 szt., Jerzykowice Wielkie – 10 szt., Jarków – 8 szt., Jawornica – 4 szt., Krzyżanów – 4 szt., Kocioł – 4 szt., Taszów – 2 szt., Jerzykowice Małe -2 szt., Zielone Ludowe – 3 szt., Jeleniów – 8 szt.

Lampy słoneczne generują przyjazną środowisku energię oraz zapewniają niezależne i ciągłe zasilanie.

 

Rozbudowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim
I etap – BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Całkowita wartość projektu: 208.243,51 zł brutto

Projekt dofinansowany ze środków:

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości: 135.442,00 zł
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych w wysokości 72.600,00 zł

Projekt dotyczył remontu istniejącego boiska piłkarskiego poprzez wymianę nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z poliuretanu w obrysie boiska wielofunkcyjnego dla gier zespołowych oraz odnowienie drenażu. Boisko wielofunkcyjne usytuowane zostało w poprzek istniejącego boiska piłkarskiego w części bliższej hali sportowej.
Boisko przeznaczone jest do gier zespołowych: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka.
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego – 540 m².
Urządzenia sportowe boiska:
Zestaw do siatkówki – 1 kpl.
Bramka kratowa z koszem – 2 szt.
Piłkochwyty – 98 mb
Gmina Lewin Kłodzki wykonała także oświetlenie boiska o wartości 22.796,30 zł.

 

Remont i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lewinie Kłodzkim


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
„Remont i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lewinie Kłodzkim”
Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki
Dofinansowanie projektu: 585.343,99 zł
Okres realizacji projektu: 2014 rok

Projekt dotyczył remontu istniejącej kanalizacji sanitarnej w Lewinie Kłodzkim. Remont obejmował naprawę kanalizacji metodą wykopową oraz metodą bezwykopową a także naprawę studni.

W wyniku realizacji projektu została uszczelniona sieć kanalizacji sanitarnej w Lewinie Kłodzkim. Ma to istotne znaczenie z uwagi na to, iż obecnie wszystkie ścieki z terenu gminy Lewin Kłodzki są przekazywane na oczyszczalnię ścieków w Kudowie-Zdroju.

 

ZAGOSPODAROWANIE RYNKU LEWINA KŁODZKIEGO

Całkowita wartość projektu: 38.818,34 zł

Dofinansowanie projektu:

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości: 25.000,00 zł

Opis projektu:

Operacja dotyczyła zagospodarowania przestrzeni publicznej rynku w Lewinie Kłodzkim. Zostały zakupione ławki parkowe 5 szt.; kosze na śmieci 6 szt. a także kosze na psie odchody 2 szt. Ponadto w ramach projektu zakupiono i zamontowano konstrukcje kwietnikowe kaskadowe 4 szt. oraz kwietniki 15 szt.
W wyniku realizacji projektu poprawiła się estetyka miejscowości. Zakupione kwietniki i kaskady kwietniowe będą wykorzystywane każdego roku do ukwiecenia rynku.