74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Olesnice w Górach Orlickich – Lewin Kłodzki

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
„Przekraczamy granice”


Tytuł projektu:
„Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Olesnice w Górach Orlickich – Lewin Kłodzki”
Beneficjenci projektu:
Partner wiodący: Kraj Královéhradecki
Partnerzy projektu: Gmina Lewin Kłodzki
Powiat Kłodzki
Zarząd i Utrzymanie Dróg Kraju Kraj Královéhradeckiego

Projekt realizowany w latach 2011-2012

Wartość inwestycji w Lewinie Kłodzkim wyniosła 4.350.302 zł, w tym wartość projektu Powiatu Kłodzkiego: 3.837.458,66 zł, wartość projektu Gminy Lewin Kłodzki: 512.843,34 zł.
Opis projektu:
W ramach projektu po stronie polskiej wykonana została modernizacja drogi powiatowej prowadzącej z Lewina Kłodzkiego do przejścia granicznego Lewin Kłodzki – Olešnice w Górach Orlickich na odcinku ok. 4 km oraz oświetlenie drogi na odcinku od ul. Lasek Miejski w Lewinie Kłodzkim do przejścia granicznego Lewin Kłodzki – Olešnice w Górach Orlickich, po stronie czeskiej natomiast wykonana została rekonstrukcja części drogi przez Kraj Královéhradecki.
Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu dróg w bezpośrednim obszarze przygranicznym oraz podniesienia atrakcyjności tego obszaru dla jego mieszkańców, inwestorów oraz turystów.

 

Budowa drenażowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Gminy Lewin Kłodzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

Tytuł projektu:
„Budowa drenażowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica”

Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki

Całkowita wartość projektu: 2.386.096,00 zł
Kwota dofinansowania: 2.009.598,63 zł

Okres realizacji projektu: 2012 rok

Opis projektu:
W ramach projektu zostały wykonane zadania:
1. Budowa ujęcia wody powierzchniowej na potoku Klikawa zaopatrującego w wodę mieszkańców gminy Lewin Kłodzki. Wydajność ujęcia wynosi 15 m³/h przy przepływie dyspozycyjnym 26 m³/h.
2. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica. W ramach projektu została dostarczona kontenerowa stacja uzdatniania wody jako kompletny obiekt wraz z wyposażeniem technologicznym.
3. Budowa wodociągu tranzytowego o długości 611 mb odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica.
4. Budowa drogi dojazdowej do stacji uzdatniania wody.

Bezpośrednim celem projektu był poprawa warunków życia mieszkańców gminy wiejskiej poprzez dostarczenie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości i w ilościach odpowiednich do potrzeb. Projekt przyczynił się do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, wyeliminowanie ograniczeń wynikających z braku dobrej jakości wody. Projekt wpłynął na zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki jak również zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy.