74/ 869-84-28,    74/ 869-84-29

Turystyczny szlak rowerowy z miejscami postojowymi

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 Fundusz Mikroprojektów oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice”


Tytuł projektu:
„Turystyczny szlak rowerowy z miejscami postojowymi”
Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki
Dofinansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu: 25 900,00 euro
Dofinansowanie EFRR: 22 015,00 euro

Okres realizacji projektu: 2010 rok.

Opis projektu:
Projekt dotyczył budowy turystycznego szlaku rowerowego łączącego gminę Lewin Kłodzki z gminą Val. Szlak rowerowy o długości 30 000 m prowadzący przez miejscowości gminy Lewin Kłodzki tj. Kocioł, -Jawornica - Zielone Ludowe - Kulin Kłodzki - Gołaczów - Darnków – Dańczów – Lewin Kłodzki – Jarków stanowi przedłużenie istniejącego szlaku rowerowego po stronie czeskiej. Powstała infrastruktura turystyczna łączy się z istniejącą po stronie czeskiej trasą rowerową prowadzącą z Val do przejścia granicznego w Kotle poprzez miejscowości VAL – OHNIŠOV- JANOV - SNĚŽNÉ – Chata Horalka - OLEŠNICE v ORL.H. – Kocioł, a nastepnie w/w miejscowości gminy Lewin Kłodzki i z Jarkowa do ČESKÁ ČERMNÁ – BOROVÁ – DLOUHÉ – RZY – TIS – JANOV – OHNIŠOV – VAL.
W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:
1. Opracowano dokumentację projektową.
2. Urządzono miejsca odpoczynku dla rowerzystów wraz ze stojakami na rowery (7 szt.).
3. Oznakowano szlak rowerowy.
4. Zakupiono tablice informujące o przebiegu trasy i atrakcjach turystycznych gmin Lewin Kłodzki i Val (7 szt.).
5. Wydano foldery i mapy informujące o przebiegu szlaku rowerowego.

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do miejscowości Kocioł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
„Przekraczamy granice”

Tytuł projektu:
„Polepszenie stanu środowiska naturalnego w gminach Lewin Kłodzki i Olešnice v Orlických horach”.
Beneficjenci projektu:
Partner Wiodący: Gmina Lewin Kłodzki
Partner projektu: Gmina Olesnice w Orlickich horach
Wartość inwestycji Gminy Lewin Kłodzki wyniosła: 3.237.716,00 zł
Projekt realizowany w latach 2009-2010
W wyniku realizacji projektu po polskiej stronie została wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna do miejscowości Kocioł wraz z pompownią wody, a po stronie czeskiej zrekultywowano składowisko odpadów w Olešnicy v Orlických horách.
Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 2984,22 mb.
Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej – 2897,86 mb.
Objętość zmodernizowanego składowiska odpadów – 2270 m³.
W wyniku realizacji projektu został osiągnięty główny cel projektu dotyczący poprawy jakości środowiska naturalnego na polsko-czeskim pograniczu poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w przygranicznej miejscowości Kocioł oraz rekultywację składowiska odpadów w Olesnicy w Orlickich horach.

 

Remont i przebudowa oświetlenia Rynku oraz nawierzchni miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Lewin Kłodzki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Tytuł projektu:
„Remont i przebudowa oświetlenia Rynku oraz nawierzchni miejsc postojowych i chodnika w miejscowości Lewin Kłodzki”.
Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki
Dofinansowanie projektu:
Dofinansowanie: 272 776,00 zł

Okres realizacji projektu (lata): 2009-2010

Opis projektu:
W ramach operacji zostały wykonane zadania:
1) Remont i przebudowa oświetlenia Rynku tj.:
a) Remont oświetlenia ulicznego odcinka ul. Obrońców Warszawy w sąsiedztwie Rynku. Zaprojektowano remont dwóch stanowisk oświetleniowych odcinka ul. Obrońców Warszawy w sąsiedztwie Rynku;
b) Remont i przebudowa oświetlenia Rynku.
2) Remont i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim
W ramach zadania zostały wykonane roboty remontowe polegające na wymianie nawierzchni na kostkę betonową lub granitową oraz wymianie i obniżeniu krawężnika oraz ułożeniu obrzeża krawężnikowego. Prace dotyczyły przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Nad Potokiem w Lewinie Kłodzkim.
3) Remont i przebudowa oraz utwardzenie miejsc postojowych w Lewinie Kłodzkim.
W ramach zadania zostały wyremontowane 3 miejsca postojowe na terenie miejscowości Lewin Kłodzki tj.
Teren A – przy ul. Wodnej w Lewinie Kłodzkim
Teren B – przy ul. Kościelnej w Lewinie Kłodzkim
Teren C – przy ul. Liczyrzepy w Lewinie Kłodzkim.

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości Lewin Kłodzki poprzez modernizację stanu infrastruktury technicznej.